Rechten en Plichten

KANjer kinderfysio

Het is belangrijk om te weten dat je als patiënt van KANjer kinderfysio een aantal rechten en plichten hebt. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet zijn zowel de rechten als de plichten van patiënten en zorgverleners vastgelegd.

WGBO

Als je kind onder medische behandeling staat bij een deskundige, vertrouw je de gezondheid van je kind aan hem of haar toe. De wet biedt patiënten niet alleen een leidraad in situaties waarin er een probleem is met een zorgverlener, maar zij moet vooral voorkómen dat er problemen ontstaan. Daarom is het belangrijk dat elke patiënt op de hoogte is van deze wet. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst WGBO zijn belangrijke punten opgenomen, die voor je kind als patiënt van belang kunnen zijn.

Op grond van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst de toestemming van de patiënt vereist. Tevens dient de patiënt op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk, geïnformeerd te worden over het voorgestelde onderzoek en de voorgestelde behandeling.

Jonger dan 12 jaar

Als de patiënt jonger is dan 12 jaar, is voor de behandeling toestemming nodig van de wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt, namelijk de ouders of de voogd. In de informatiefolder “Toestemming uitwisseling van gegevens 0-12 jaar” vind je uitgebreide informatie hierover. 

12 tot 16 jaar

Voor minderjarigen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar geldt een regime van ‘dubbele toestemming’. Dit houdt in dat in beginsel naast de toestemming van de minderjarige ook de toestemming van diens ouders nodig is, tenzij de behandeling noodzakelijk is om ernstig nadeel van de patiënt te voorkomen of indien de patiënt ook na weigering van de toestemming de behandeling weloverwogen blijft wensen. In de informatiefolder “Toestemming uitwisseling van gegevens vanaf 12 jaar” vind je uitgebreide informatie hierover. 

16 jaar en ouder

Patiënten vanaf 16 jaar hebben in beginsel zelf het recht om een behandelingsovereenkomst aan te gaan buiten hun wettelijk vertegenwoordigers om. Voor deze categorie patiënten geldt dat zonder hun toestemming in beginsel aan niemand informatie mag worden verstrekt, dus ook niet aan de ouders als wettelijk vertegenwoordiger. In de informatiefolder “Toestemming uitwisseling van gegevens vanaf 12 jaar” vind je uitgebreide informatie hierover. 

Klacht over je Kinderfysio?

KANjer kinderfysio is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.

Als je niet tevreden bent over de kinderfysiotherapeut, meld dit dan in eerste instantie bij de praktijk door het invullen van een klachtenformulier. Dit formulier kun je opvragen bij de praktijk. In een gesprek zoeken we samen met de ouders naar een passende oplossing.

Vind je het lastig om dit alleen te doen, neem dan gerust iemand mee. Als dit gesprek niet heeft geholpen, kun je een klacht indienen. Dat kan op verschillende manieren. Welke manier je kiest, hangt af van je klacht en wat je wilt bereiken. Een klachtenfunctionaris kan je adviseren wat in jouw geval de beste stap is. Zo’n klachtenfunctionaris vind je via de Klachtenregeling Fysiotherapie.

Je plichten

Naast rechten heb je als patiënt of ouders van de patiënt natuurlijk ook plichten. Je bent verplicht de zorgverlener duidelijk en volledig te informeren. Doe je dat niet, dan kan de zorgverlener geen goede diagnose stellen en geen deskundige behandeling geven. Daarnaast dien je binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener op te volgen. Ook ben je verplicht om zorg te dragen voor betaling van de behandeling.

Indentificatieplicht

Patiënten hebben een wettelijke identificatieplicht. Deze identificatieplicht is bedoeld om fraude in de zorg tegen te gaan. Dat betekent voor jullie dat tijdens de eerste behandeling je kind moeten kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Dat kan met een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Op het identiteitsbewijs staat het burgerservicenummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer voor betrouwbare uitwisseling van zorggegevens.

KANjer kinderfysio is verplicht het BSN op te nemen in de administratie. Het wordt gebruikt als een ‘patiëntnummer’. Zo weet de fysiotherapeut zeker dat de patiënt degene is die hoort bij het BSN en de andere gegevens in de administratie. Bij volgende afspraken kan er opnieuw naar de legitimatie worden gevraagd. Ook kinderen tot 14 jaar moeten zich legitimeren in de zorg met een eigen identiteitsbewijs of door de bijschrijving in het paspoort van (één van de) ouders te laten zien. Kijk voor meer informatie over BSN op de site van BSN Zorg.

Privacy verklaring

Inleiding

KANjer kinderfysio beschouwt een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt. KANjer kinderfysio maakt onder andere gebruik van SSL, 2FA en sterke wachtwoorden om veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen.

Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. Als je vragen hebt over het privacyreglement kun je hiermee terecht bij de behandelaar. Ook kun je een e-mail sturen naar: a.mulder@kanjerkinderfysio.nl

Algemeen

De AVG, Algemene Verordening Gegevensverwerking, is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Deze volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) op. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), zie informatie, kop rechten en plichten. Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Onze praktijk

Binnen KANjer kinderfysio worden persoonsgegevens* verwerkt die noodzakelijk zijn om je kind (medisch) goed te kunnen behandelen of te begeleiden. Indien nodig gebruiken wij de gegevens voor het financieel afhandelen van de afgenomen behandeling(en).

Onze plichten

KANjer kinderfysio is volgens de, de AVG, de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de dagelijkse praktijk plaatsvindt. De plichten die de AVG met zich meebrengt hebben wij op de volgende manier binnen onze praktijkvoering geïmplementeerd, te weten: Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

• voor (kinder)fysiotherapeutische behandeling en/of begeleiding;
• voor doelmatig beheer en beleid;
• voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en/of voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking van gegevens plaats voor andere doeleinden dan de fysiotherapeutische behandeling en/of begeleiding. Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van je kind verwerkt worden. Dit wordt aangegeven op het formulier “Toestemmingsverklaring en behandelovereenkomst” die je bij de start van de behandeling en/of begeleiding ontvangt en die door beide ouders/ wettelijke vertegenwoordigers dient te worden ondertekend. 

De medewerkers van KANjer kinderfysio zijn op de hoogte van de AVG en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens van je kind.

Deze persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening en/of begeleiding. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 15 jaar (geteld vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van je kind(eren). Dit is ter beoordeling van de behandelend (kinder)fysiotherapeut.

De persoonsgegevens binnen onze praktijk worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Patiëntervaringen; ZorgDNA (QDNA)

Voor KANjer kinderfysio is de kwaliteit van de kinderfysiotherapeutische zorg erg belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Tussen de zorgverzekeraars en fysiotherapiepraktijken is afgesproken om de ervaring en beleving van patiënten te meten met de zogenaamde PREM vragenlijst. Zo worden de uitkomsten en ervaringen van patiënten zichtbaar, wat bijdraagt aan het verbeteren van onze zorg.  Je ontvangt, wanneer je hiervoor toestemming geeft, van onze samenwerkingspartner ZorgDNA (QDNA) een uitnodiging met de link naar de vragenlijst via email. Of je kunt de vragenlijst invullen via de Via de QDNA app in de praktijk. Je gegevens worden volledig geanonimiseerd.

 

Je rechten als betrokkene(n):

Je hebt binnen de AVG de volgende rechten:
• het recht om te weten welke persoonsgegevens van je kind verwerkt worden;
• het recht op inzage en/of afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van derden niet wordt geschaad);
• het recht op rectificatie/correctie, aanvulling of verwijdering (vergetelheid) van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
• het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
• het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (medische aard) aan het dossier van je kind;
• het recht om je gegevens over te laten dragen zie hieronder bij ‘Overdracht van je dossier’;
• het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van de gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dit mondeling, via ons contactformulier of middels telefonisch contact, 06-20950005 kenbaar maken. Jullie belangen kunnen ook behartigd worden door een wettelijke vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde of curator).

Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving, AVG. Dan kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 06-20950005. Je kunt hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overdracht van je dossier

Wanneer je kiest voor een nieuwe en /of andere (kinder)fysiotherapeut is het in het belang van de voortgang dat de nieuwe (kinder)fysiotherapeut op de hoogte is van de medische achtergrond van uw kind(eren). Deze informatie staat in het patiëntendossier wat voor uw kind(eren) is aangemaakt. In de praktijk houdt dit in dat de oude (kinder)fysiotherapeut het dossier overdraagt aan de door jou nieuw verkozen (kinder)fysiotherapeut. De oude (kinder)fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 3 weken, nadat je de oude (kinder)fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen.

Het dossier kan op de volgende manieren overgedragen worden:

• het dossier wordt dan door de (kinder)fysiotherapeut persoonlijk overgedragen;
• het dossier wordt per aangetekende post overgedragen;
• Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe (kinder)fysiotherapeut worden overgedragen-via beveiligde verbinding.

Het originele dossier kun je niet meekrijgen. Wel heb je recht op inzage in het dossier en op een kopie van het dossier.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van KANjer kinderfysio hebben de verplichting vertrouwelijk met de persoonsgegevens van je kind om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de (kinder)fysiotherapeut voor verstrekking van de persoonsgegevens jullie uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.

Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen, zo kan de zwijgplicht van de zorgverlener onder andere doorbroken worden:

1: Op grond van een wettelijk voorschrift

2: Wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor de gezondheid van je kind(eren).

Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners, zoals de behandelend medisch specialist of huisarts.

Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)

Om de kwaliteit van onze zorg continue te blijven verbeteren en bijdragen om ons mooie vak sterker te maken zijn we aangesloten bij de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) verzamelt hierin geanonimiseerde behandelgegevens die worden gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling, en wetenschappelijk onderzoek.

Hierbij de link naar de patiënten informatiebrief waarin nadere uitleg wordt gegeven.

Deze website

https://kanjerkinderfysio.nl/ (hierna: “de website” of “deze website”) wordt beheerd door KANjer kinderfysio, gevestigd te Laren. Bij bezoek aan deze website kan KANjer kinderfysio persoonsgegevens van u verzamelen en verder verwerken. Dat gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin. KANjer kinderfysio respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden zoals hierna beschreven.

Contactformulier en aanmeldformulier

Als je op het contactformulier of aanmeldformulier gegevens invult, worden deze naar het mailadres van de kinderfysiotherapeut gemaild. De patiëntgegevens worden vervolgens ingevoerd en opgeslagen in het patiënt dossier binnen het beveiligde administratie software systeem James. De mail zal bewaard worden totdat de gegevens in James zijn verwerkt.

Google Analytics

KANjer kinderfysio gebruikt voor Google Analytics cookies, om wel de privacy te waarborgen heb ik Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Ik heb de onderstaande dingen gedaan:

  • Ik heb een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.

  • De IP adressen van mijn bezoekers worden geanonimiseerd.

  • Gegevens delen met Google staat uit.

  • Gegevensverzameling voor advertentiefuncties staan uit.

  • User ID staat uit.

De Google Analytics gegevens zullen dus ook niet voor andere diensten worden gebruikt. En zullen dus alleen worden gebruikt om te kijken welke pagina’s hoe vaak worden bezocht en dergelijke zaken. Mocht je het willen is het natuurlijk mogelijk om met een browser plugin cookies uit te schakelen! Doordat Google Analytics privacy vriendelijk is ingesteld is het gelukkig ook niet nodig om toestemming te vragen d.m.v. een cookie opt-in.

Cookies

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst en door de website wordt gebruikt om uw computer te identificeren telkens wanneer u de website bezoekt.

Kanjer kinderfysio gebruikt cookies om uw voorkeuren en andere gerelateerde informatie op te slaan. KANjer kinderfysio gebruikt cookies niet om andere informatie over u of op uw persoonlijke computer te verzamelen.

Cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van het hulpbestand van uw internetbrowser te volgen. Als u ervoor kiest cookies te deactiveren, is het mogelijk dat bepaalde delen van de website niet goed werken.

Lees voor meer informatie diclaimer en cookies.bt