Meten is weten

Meten is weten: test en uitleg

Doelgroep: Kinderen van 0-18 maanden.

De Alberta Infant Motor Scale (AIMS) is een observatie instrument waarmee we de grofmotorische ontwikkeling van uw zuigeling in kaart kunnen brengen. De observatie vind plaats in vier verschillende houdingen: buikligging, rugligging, zitten en staan. De test onderzoekt en evalueert het spontane bewegen van uw zuigeling. Een score op percentiel (P)= 50 is normaal / gemiddeld. Een score van P=5 of lager duidt op een motorische achterstand.

De Bayley-III-NL ( Bayley Scales of Infant Development 3e versie) is een meetinstrument dat  de grove en fijne motorische vaardigheden meet van kinderen in de leeftijd van 0-42 maanden. Het is een gevalideerde en gestandaardiseerde test. Je vergelijkt leeftijdsgenootjes met elkaar en met eerdere prestaties van zichzelf.

De test kan voor de verschillende domeinen van motoriek apart afgenomen worden en duurt per domein meestal  30-45 min.

Doelgroep: Kinderen van 3-16 jaar met een mogelijke afwijking in de motoriek.

De Movement ABC-2 test is in Nederland en wereldwijd de meest gebruikte test voor het vroegtijdig vaststellen van motorische beperkingen bij kinderen.

De test is bedoeld voor kinderen in de leeftijdscategorie van 3 t/m 16 jaar. Er worden drie componenten gemeten: handvaardigheid, mikken/vangen en evenwicht.

De score van de test kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden; ter niveaubepaling, als hulpmiddel voor het opstellen van een behandelplan en als evaluatie.

Met behulp van gestandaardiseerde normen kan de motorische ontwikkeling beoordeeld worden ten opzichte van leeftijdsgenoten op de gebieden handvaardigheid, balvaardigheid en statisch en dynamisch evenwicht.

  • Een score tussen het 16e en 100e percentiel is de normale spreiding
  • Tussen het 5e en 16e percentiel wil zeggen: er bestaat een risico voor een motorische ontwikkelingsachterstand
  • Een score onder het 5e percentiel wil zeggen dat er sprake is van een motorische achterstand

Doelgroep: Kinderen van 0-60 maanden met een afwijking in de spierspanning.

De Amiel Tison kan de spiertonus (spierspanning) van uw kind in kaart brengen. Een score van 0= normaal. Een score <0 wijst op een hypotonie (lage spierspanning), een score >0 wijst op een hypertonie (verhoogde spierspanning).

Doelgroep: Kinderen met hypermobiliteit.

Met behulp van de Beighton kan de mate van hypermobiliteit (vergrote beweeglijkheid van de gewrichten) in kaart worden gebracht. De maximale bewegingsuitslag van negen gewrichten wordt gemeten. Een score >4 duidt op hypermobiliteit.

Doelgroep: Kinderen in groep 3-8 met schrijfproblemen.

De SOS-2NL kan bij uw kind afgenomen worden om het handschrift te beoordelen. Door middel van een observatie kunnen zowel de kwaliteit van het handschrift als de schrijfsnelheid worden gemeten.

De SOS-2-NL is bruikbaar voor kinderen in de basisschool van eind groep 3 tot en met groep 8 die aan elkaar schrijven of los schrijven. 

Doelgroep: Kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar met schrijfproblemen.

De Grafomotorische test kan bij uw kind worden afgenomen om te beoordelen hoe de grafomotorische ontwikkeling (schrijfvaardigheid zonder taal) van uw kind is.

Er wordt gekeken naar het tempo, de nauwkeurigheid en vloeiendheid.

Doelgroep: Kinderen met CP of Downsyndroom in de leeftijd van o-18 jaar.

De Gross Motor Function Measure (GMFM) is ontwikkeld om veranderingen in de functionele grove motoriek te meten. De test is ontwikkeld voor kinderen met Cerebrale Parese (CP), maar ook gevalideerd voor kinderen met Downsyndroom.

De test bestaat uit vijf dimensies: liggen/rollen, zitten, knielen/kruipen, staan, lopen/rennen/springen.

Doelgroep: Baby’s met een voorkeurshouding.

Plagiocephalometrie (PCM) is een betrouwbare en valide methode om de transversale vorm van de schedel op een eenvoudige, niet invasieve wijze vast te stellen. De meting geeft een indicatie over de mate van schedeldeformatie (schedelvervorming). Schedeldeformatie wordt gedifferentieerd naar plagiocephalie (schuine vervorming) en brachycephalie (afplatting achterzijde schedel).

Bij deze meting wordt er een zacht bandje om het hoofd van uw zuigeling geplaatst, welke de precieze vorm van de schedel aan neemt.

Op dit bandje worden drie ijkpunten aangebracht, waarna het bandje weer van het hoofd wordt verwijderd. Aan de hand van dit bandje kan met de ijkpunten de mate van asymmetrie in de schedel bepaald worden.

  • De schuine vervorming wordt weergegeven d.m.v. de ODDI (Oblique Diameter Difference Index) 
  • De vervorming door afplatting van het achterhoofd wordt weergegeven d.m.v. de CPI (Cranio Proportional Index) 

De meting kan zowel ter niveaubepaling als evaluatief worden uitgevoerd.

Doelgroep: Kinderen met problemen in de prikkelverwerking.

De Sensory Profile vragenlijst kan bij u worden afgenomen om de sensorische inforatieverwerking (zintuiglijke prikkel verwerking) van uw kind in kaart te brengen.

De Sensory Profile-NL is op dit moment de enige Nederlandse genormeerde sensorisch gerelateerde vragenlijst bestaande uit 125 items die door de ouders van een kind wordt ingevuld. De vragenlijst levert gestandaardiseerde scores op die de zintuiglijke domeinen waarin het kind verwerkingsproblemen laat zien in kaart brengen.

De kinderfysio interpreteert  de scores vanuit de Sensory Profile en verwerkt deze tot een sensorisch profiel. Op basis van de SP worden hypotheses gevormd die in het proces van klinisch redeneren worden meegenomen.  

Met behulp van de Sensory Profile, (klinische) observaties en onderzoek krijgt de therapeut een beter inzicht in de relatie tussen prikkelverwerking en het functioneren van het kind in het dagelijks leven en kan op basis daarvan weloverwogen keuzes maken in interventie, begeleiding en advisering.

Doelgroep: Kinderen met problemen in de prikkelverwerking.

De School Companion vragenlijst kan bij de leerkracht van je kind worden afgenomen om de sensorische informatieverwerking (zintuiglijke prikkel verwerking) van je kind op school in kaart te brengen.

Aan de hand van de vragenlijst kan samen met de leerkracht en jpu gekeken worden of je kind normaal, onder- of juist overgevoelig reageert in het verwerken van auditieve-, visuele-, bewegings-, tactiele- en of orale prikkels.je